Algemene voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen bij volledige betaling voorafgaand aan levering.


Garantie

Voorwaarden

Algemene Huur-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Fuifhuis

 

Definities:

-Fuifhuis: degene die het artikel/product levert, te weten Fuifhuis.

-Koper: de persoon die opdracht geeft tot het leveren van een artikel uit het assortiment van Fuifhuis.

-Ontvanger: degene bij wie het artikel wordt afgeleverd.

-Aanbieding: het aanbieden van waren en diensten tegen een bepaalde prijs (bestelling, product, aankoop, overeenkomst, huur en inhuur)


Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fuifhuis zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Huur, Verkoop en Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden;) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Fuifhuis is bevoegd om bij de uitvoering van de bestellingen gebruik te maken van de diensten van derden.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fuifhuis worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fuifhuis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Voor zover de voorwaarden van Fuifhuis strijdig zijn met enige door de wederpartij (koper) gehanteerde voorwaarden, doet de wederpartij afstand van die voorwaarden, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Fuifhuis zijn geaccepteerd.

Artikel 2: Levering
Fuifhuis zal er voor zorg dragen dat de, door de koper via de aangeboden bestelmogelijkheid, bij Fuifhuis bestelde producten binnen de periode die per product met de koper is afgesproken, bij de ontvanger worden afgeleverd, mits de producten voorradig zijn. De kosten van het transport zijn voor rekening van de koper. Het risico tijdens het transport is voor de kopende partij.


Artikel 3: Retourneren
De koper/ontvanger is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven door Fuifhuis, mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen 10 werkdagen nadat deze zijn afgeleverd, aan Fuifhuis te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. De retourzending dient vooraf bij Fuifhuis te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd.Fuifhuis behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren, of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van Fuifhuis of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper/ontvanger.

Fuifhuis zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de koper/ontvanger daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de koper retourneren.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Fuifhuis schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper/ontvanger of anderszins voor risico van de koper/ontvanger komt, zal Fuifhuis de koper/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna Fuifhuis het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de koper/ontvanger zal retourneren.

 

Artikel 4: Garantie
Op de door Fuifhuis geleverde producten bestaat een garantietermijn van 1 maand, tenzij anders aangegeven. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst voor de betreffende producten.
Indien een koper/ontvanger binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Fuifhuis schriftelijk aan Fuifhuis te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Fuifhuis, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen 15 dagen een nieuw product bij de consument wordt afgeleverd, in welk geval Fuifhuis zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. Wanneer het product, waarop garantie is toegekend naar oordeel van Fuifhuis, niet meer voorradig is, zal het aankoopbedrag van het betreffende product worden terugbetaald.

 

Artikel 5: Betaling
Alle door Fuifhuis aangegeven bedragen voor aanbiedingen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Betalingen dienen te geschieden voorafgaande de levering middels de door Fuifhuis opgestelde factuur. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Fuifhuis anders vermeld.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

a. Indien de koper in gebreke blijft voor betaling zal de koop geen doorgang vinden. De koper heeft een betalingstermijn van 10 dagen om het aankoopbedrag te voldoen.

b. De bestelling kan ook in de winkel gehaald worden tegen contante betaling. Het reserveren van producten kan maximaal 10 dagen.

Wanneer Fuifhuis aangeeft dat na levering betaald mag worden, middels de door Fuifhuis opgestelde factuur, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

a. Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand over het totale factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

b. Indien de koper de factuur niet tijdig betaald zal de factuur verhoogd worden met een bedrag van €12,50 administratiekosten.

c. Alle eventueel extra kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van de factuur zullen worden verhaald op de koper.

Artikel 6: Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Fuifhuis is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Fuifhuis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8: Aanvullende voorwaarden
Huur kleding, opblaaspop/ooievaar en ballonnenboog/pilaar.

– Voor de huur van kleding, opblaaspop/ooievaar en ballonnenboog/pilaar wordt een huurbedrag gevraagd. 
– Daar waar gebruik wordt gemaakt van een feest draaiboek, er mogen geen kopieën uit worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, vooraf, van Fuifhuis.
– De huurperiode bedraagt maximaal de dag voor gebruik, de dag zelf en de dag na gebruik. De dag na gebruik dient het kostuum/de themabox incl. inhoud geretourneerd te worden.

Annulering kleding; tot 48 uur voor aanvang huurperiode krijgt huurder 75% van het huurbedrag terug.

                                    binnen 48 uur voor aanvang huurperiode krijgt de huurder 50% van het huurbedrag terug.

                                    op de dag dat de huurperiode ingaat wordt geen geld teruggeven. dit geldt ook voor niet afhalen zonder annulering.

Wijzigingen hierin worden in overleg met Fuifhuis overeengekomen.

– Indien Fuifhuis het kostuum,  opblaaspop/ooievaar of ballonnenboog/pilaar bij u thuisbezorgt bedragen de kosten in Hoogezand-Sappemeer €5,00. Daarbuiten wordt een bedrag berekend van €5,00 +  € 0,50 per kilometer vanaf de winkel v.v..
– Fuifhuis blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde materialen. De huurder is verantwoordelijk voor de huurkleding, opblaaspop/ooievaar of ballonnenboog/pilaar, tijdens de huurperiode.
– Bij diefstal, vermissing of vernielingen wordt de nieuwwaarde van het verhuurde in rekening gebracht. Bij kleine beschadiging(en) wordt het bedrag voor herstelwerkzaamheden ingehouden. Ter informatie, herstelwerkzaamheden voor een losse naad zijn €5,-, het extra reinigen van kleding door bijvoorbeeld een modder/chocolade vlek kost €5,- per kostuum, gescheurde kleding of niet meer schoon te krijgen kleding (vet, ketchup, grasvlekken, etc. bijvoorbeeld van het bos/park of patat/taart eten) kost €20,00 (een volwassen kostuum kost €30,-).
– Fuifhuis onderhoud de huurkleding of opblaaspop/ooievaar inclusief inhoud zelf. U wordt daarom verzocht niet zelf herstelwerkzaamheden aan de huurkleding of opblaaspop/ooievaar, uit te voeren.
– Het is niet toegestaan de huurkleding, opblaaspop/ooievaar of ballonnenboog/pilaar, door te verhuren aan derden.
– Fuifhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door, of door het gebruik van de huurkleding, opblaaspop/ooievaar of ballonnenboog/pilaar.
Huur geboorte-, gelegenheidsborden, 3D ooievaar en raambaby (hierna in totaal verder te noemen: bord)
– Voor de huur van een bord wordt een huurbedrag gevraagd. Wanneer het bord compleet, heel en onbeschadigd, ter beoordeling aan Fuifhuis, retour wordt gebracht, wordt de borg terug ontvangen.
– De huurder is verantwoordelijk voor het bord, het gehuurde, tijdens de huurperiode.
– Bij diefstal, vermissing of vernielingen wordt de volledige borg ingehouden. Bij kleine beschadiging wordt het bedrag voor herstelwerkzaamheden ingehouden.
– Fuifhuis onderhoud het bord zelf. U wordt daarom verzocht niet zelf herstelwerkzaamheden aan het bord uit te voeren.
– Het is niet toegestaan om teksten, wijzigingen en of aanpassingen aan te brengen op het bord, hieronder wordt ook verstaan punaises, zelfklevende en/of kleurafgevende materialen. Beschadigingen zullen op kosten van de huurder hersteld worden.
– Het is mogelijk een bord te reserveren. Reservering kan maximaal voor 2 weken. De kosten hiervoor zijn € 2,50 per week per bord. In geval van medische complicaties kunnen de reserveringskosten volledig terug ontvangen worden.
– Fuifhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het bord.
– Het is niet toegestaan het bord door te verhuren aan derden.
– Alle vermelde prijzen gelden voor het zelf afhalen en terugbrengen van het bord bij de Fuifhuis. Indien Fuifhuis het bord, het gehuurde, bij u thuisbezorgt bedragen de kosten in Hoogezand-Sappemeer €5,00. Daarbuiten wordt een bedrag berekend van €5,00 +  € 0,50 per kilometer vanaf of naar de winkel.
In geval van het inhuren van personeel van Fuifhuis of van derden door Fuifhuis of indien nodig, worden er aanvullende voorwaarden in een contract opgenomen. Deze aanvullende voorwaarden dienen door alle contractanten ondertekend te worden. Echter, de huur, koop en leveringsvoorwaarden welke hier beschreven staan blijven tevens van kracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in het door Fuifhuis getekende contract vermeld staat.

Artikel 9: Toepasselijk recht en Forumkeuze
Door het invullen van het orderformulier op de door Fuifhuis aangegeven bestelwijze op internet en/of het zenden van een order per brief of e-mail aanvaardt de koper deze algemene huur, verkoop en leveringsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de huur, koop of leveringsovereenkomst tussen de koper en Fuifhuis.
Fuifhuis heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen.
De huur, koop of leveringsovereenkomst tussen de koper en Fuifhuis wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst.
Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit een overeenkomst tussen koper en Fuifhuis zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij volgens dwingend recht een andere rechter bevoegd is. De rechter in Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Fuifhuis het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij voorkeur met een niet partijdige mediator.


Artikel 10: Klachten
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Fuifhuis serieus in behandeling worden genomen.
U dient een klacht kenbaar te maken bij Fuifhuis (gegevens staan vermeld in deze Voorwaarden).
Fuifhuis zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen en zal u hierover (indien nodig schriftelijk via brief of e-mail) berichten.

Artikel 11: Privacy
Fuifhuis zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Fuifhuis kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan. Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.


Artikel 12: Wijziging en vindplaats
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van Koophandel te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold; ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden kan plaatsvinden met:


Fuifhuis, Industrieweg 10a, 9601 LJ Hoogezand,  t
elefoon: 0598 – 398 737,  e-mail: info@fuifhuis.nl, internet:www.fuifhuis.nl